Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queen bee /'kwi:nbi:/  

  • ong chúa
    (nghĩa bóng) bà chúa (người phụ nữ xử sự như bà ta là người quan trọng nhất ở một hoàn cảnh, một nơi nào đó)