Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ)
  phim chiếu bóng
  go to [seea movie
  đi xem chiếu bóng
  movie star
  minh tinh màn bạc
  the movies
  (số nhiều) (cũng movie house, movie theater) rạp chiếu bóng
  đi xem chiếu bóng
  công nghiệp phim ảnh

  * Các từ tương tự:
  movie house, moviedom, moviegoing, movieland, moviemaker