Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái quất nhẹ bằng roi; cái búng nhẹ
  cái giật mạnh
  he hit the ball with just a flick of the wrist
  anh ta đánh quả bóng bằng cú giật mạnh cổ tay
  Động từ
  flick A [with B]; flick B [at A]
  quất nhẹ, búng nhẹ
  anh ta quất nhẹ roi vào con ngựa
  đuôi con bò quất qua quất lại
  flick something [off, on…]
  bật
  anh ta bật đèn lên
  flick something away; flick something from (off) something
  phủi đi
  anh hầu bàn phủi vụn bánh trên bàn đi
  flick through something
  lật nhanh (trang sách…), xem lướt qua
  Sam xem lướt qua một tờ tạp chí trong khi anh ngồi chờ

  * Các từ tương tự:
  flick-knife, flicker, flicker-mouse, flickering