Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queen dowager /'kwi:n'daʊədʒə[r]/  

  • hóa hậu (hoàng hậu mà vua đã chết)