Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

English /'iηgli∫/  

 • Danh từ
  tiếng Anh
  he speaks excellent English
  anh ta nói tiếng Anh giỏi lắm
  the English
  (số nhiều)
  người Anh
  in plain English
  xem plain
  the King's (the Queen's) English
  tiếng Anh tiêu chuẩn
  she speaks a dialectnot the Queen's English
  chị ta nói tiếng địa phương chứ không phải tiếng Anh tiêu chuẩn
  Tính từ
  [thuộc] Anh
  the English countryside
  miền quê nước Anh
  nét đặc trưng người Anh
  anh ta đang nghiên cứu văn học Anh

  * Các từ tương tự:
  English breakfast, English Channel, English mode, englishism, Englishman, englishwoman