Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

englishism /'iɳgliʃizm/  

  • Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
    đặc điểm dân Anh
    từ ngữ đặc Anh