Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

English Channel /,iηgli∫'t∫ænl/  

  • the English Channel
    (cách viết khác the Channel) eo biển Manche (giữa Anh và Pháp)