Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈɪŋglɪʃˌwʊmən/ , pl -women /-ˌwɪmən/
    [count] :an English woman