Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

englishwoman /'iɳgliʃwumən/  

  • Danh từ
    người Anh (đàn bà)