Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều Englishmen, [giống] cái Englishwoman)
    người Anh