Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈɪŋglɪʃmən/ , pl -men /-mən/
    [count] :an English man