Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Queen's Counsel /kwi:nz'kaunsl/  

  • (luật)
    luật sư của chính phủ