Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nữ hoàng
    hoàng hậu

    * Các từ tương tự:
    empressement