Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empressement /Ỵ:m'presmỴ:ɳ/  

  • Danh từ
    sự vồn vã, thái độ vồn vã