Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queen mother /'kwi:n'mʌðə[r]/  

  • hoàng thái hậu