Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queen's weather /'kwi:nz'weðə/  

  • Danh từ
    thời tiết đẹp