Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ thống trị, kẻ cầm quyền
    cái thước kẻ

    * Các từ tương tự:
    rulership