Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cynosure /'sinəzjʊə[r]/  /'sainəzjʊə[r]/

  • Danh từ
    trung tâm chú ý
    she was the cynosure of all eyes
    nàng là trung tâm chú ý của mọi con mắt