Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    oai vệ, oai nghiêm

    * Các từ tương tự:
    stately home