Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stately home /steitli'həʊm/  

  • Danh từ
    (Anh)
    tòa nhà lịch sử (có giá trị lịch sử, có cổ vật, dân chúng có thể tham quan)