Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đắt tiền
  an expensive car
  chiếc xe đắt tiền
  houses are very expensive in this area
  giá nhà ở khu vực này rất đắt

  * Các từ tương tự:
  expensively, expensiveness