Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-priced /haipraist/  

  • Tính từ
    đắt tiền