Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expensiveness /iks'pensivnis/  

  • Danh từ
    giá đắt; sự đắt đỏ