Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường xấu)
    ngọt ngào (đàn ông)

    * Các từ tương tự:
    suavely, suaveness