Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elegantly /'eligəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thanh lịch, [một cách] tao nhã
    he always dresses elegantly
    ông ta bao giờ cũng ăn mặc thanh lịch