Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensuality /'sen∫ʊ'æləti/  

  • Danh từ
    sự trác táng