Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensualism /'sensjuəlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết duy cảm
    chủ nghĩa nhục dục, chủ nghĩa khoái lạc dâm dục