Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

selfishly /'selfi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] ích kỷ