Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-interested /'self'intristid/  

  • Tính từ
    vụ lợi, ích kỷ