Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-seeking /,self'si:kiŋ/  

  • Tính từ
    tư lợi