Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    như lợn (bẩn thỉu, ăn nhiều)

    * Các từ tương tự:
    piggishly, piggishness