Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piggishly /'pigi∫li/  

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    như lợn