Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piggishness /'pigi∫nis/  

  • Danh từ
    tư cách như lợn