Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  không hấp dẫn; dơ dáy
  the seamy side of life
  mặt không hấp dẫn của cuộc đời, mặt trái của cuộc đời
  a seamy bribery scandal
  một vụ hối lộ dơ dáy