Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ô nhiễm
  sông bị chất thải hóa học của các nhà máy làm ô nhiễm
  làm ô huế (nơi thiêng liêng); làm hư hỏng, làm sa đọa (đầu óc của thanh niên…)

  * Các từ tương tự:
  polluter, Polluter pays principle