Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có giòi, đầy giòi
    maggoty meat
    thịt có giòi