Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poverty-stricken /'pɒvəstrikən/  

  • Tính từ
    nghèo khổ
    poverty-stricken families
    những gia đình nghèo khổ