Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insanitary /in'sænətri/  /in'sænəteri/

  • Tính từ
    mất vệ sinh
    insanitary living conditions
    điều kiện sống mất vệ sinh