Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

down-and-out /,daʊn ənd 'aʊt/  

  • Danh từ
    người nghèo túng cơ cực