Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  nhếch nhác
  a sleazy club
  một câu lạc bộ nhếch nhác
  a rather sleazy appearance
  bề ngoài khá nhếch nhác