Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) hạng kém, ít giá trị