Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có chất phó mát; có mùi phó mát
    đúng mốt; sang, bảnh
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tồi; hạng bét