Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cẩu thả
  slipshod work
  công việc làm cẩu thả
  a slipshod worker
  một công nhân cẩu thả