Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slapdash /'slæpdæ∫/  

 • Tính từ, Phó từ
  cẩu thả vội vàng (việc làm)
  slapdash worker
  một công nhân cẩu thả hấp tấp
  do one's work slapdash
  làm công việc của mình một cách cẩu thả vội vàng