Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  xơ xác; tồi tàn
  a cheap hotel in a seedy part of town
  một khách sạn rẻ tiền ở một khu tồi tàn của thành phố
  (khẩu ngữ) khó ở
  feeling seedy
  cảm thấy khó ở
  đầy hạt
  nho ngon nhưng quá nhiều hạt

  * Các từ tương tự:
  seedy-toe