Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

money-grubbing /'mʌni ,grʌbiŋ/  

  • Tính từ
    xoay xở làm giàu