Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không trong trắng, đồi bại; đen tối
  impure motives
  động cơ đen tối
  có pha trộn, không ròng
  impure metals
  kim loại không ròng

  * Các từ tương tự:
  Impure public good, impurely, impureness