Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbecoming /,ʌnbi'kʌmiŋ/  

 • Tính từ
  không hợp với người mặc (kiểu áo, áo…)
  (+ to, for) không thích hợp, không phải lối
  it was thought unbecoming for young ladies to smoke
  người ta cho rằng phụ nữ trẻ mà hút thuốc lá là không phải lối

  * Các từ tương tự:
  unbecomingly, unbecomingness