Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có năng lực
  unapt for
  không đủ năng lực về
  không thích đáng, không thích hợp, không đúng lúc
  an unapt remark
  lời nhận xét không thích đáng, lời nhận xét không đúng lúc

  * Các từ tương tự:
  unaptly, unaptness