Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecent exposure /in,di:sntik'spəʊʒə[r]/  

  • sự để hở hang ở nơi công cộng